Statut Stowarzyszenia „Niebieski Skarb”

Statut Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo są prawnie zastrzeżone.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem rodziców i innych osób dobrej woli, które chcą pomagać osobom borykającym się z problemami zaburzeń ze spektrum autyzmu.

 

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Lębork.

 

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

 

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom autystycznym i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi – zwanych dalej osobami z autyzmem – w zakresie:

– edukacji, wychowania i wypoczynku,

– ochrony zdrowia,

– pomocy społecznej

oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji. Działania te zmierzają do likwidacji ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i organizowanie terapii, wypoczynku, sportu, nauki, opieki oraz pracy dla osób z autyzmem i ich rodzin,

2. zbieranie funduszy poprzez:

– pozyskiwanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych form wsparcia
– zbiórki pieniężne

– prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem na finansowanie swoich celów

3. utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, ośrodkami terapeutycznymi,

4. tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków terapeutycznych, placówek opieki zdrowotnej, punktów konsultacyjnych,

5. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z terapeutami oraz specjalistami z dziedziny autyzmu, wydawanie poradników, informatorów i broszur dotyczących autyzmu,

6. szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.

7. gromadzenie i udostępnianie pomocy naukowych oraz środków technicznych do skutecznego prowadzenia terapii,

8. inicjowanie współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi na rzecz organizacji leczenia autyzmu.

 

§ 10

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego.

2.     Nieodpłatna działalność pożytku publicznego realizowana jest w formie usług:

–       organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 85.51.Z),

–       organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 90.01.Z),

–       organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin (PKD 86.90.A),

–       działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z),

–       działania wspomagające edukację (PKD 85.60.Z),

–       inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym (PKD 87.90.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),

–       organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z),

–       udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym (PKD 88.99.Z),

–       współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych (PKD 84.12.Z),

–       prowadzenie pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),

–       organizowanie imprez turystycznych i wycieczek  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 79.12.Z),

–       wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom (PKD 88.99.Z).

 

3.     Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

–       organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 85.51.Z),

–       organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 90.01.Z),

–       organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 86.90.A),

–       działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z),

–       działania wspomagające edukację (PKD 85.60.Z),

–       prowadzenie usług szkoleniowych (PKD 85.59.B),

–       inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym (PKD 87.90.Z),

–       organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.20.Z),

–       organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKD 88.91.Z),

–       promocji twórczości osób niepełnosprawnych (PKD 85.52.Z),

–       działalności wydawniczej (PKD 58.11.Z),

–       pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),

–       organizowanie imprez turystycznych i wycieczek  dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (PKD 79.12.Z),

–       organizowanie koncertów, imprez o charakterze charytatywnym (PKD 94.99.Z).

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Założycieli.

2. Zwyczajnych.

3. Wspierających.

4. Honorowych.

 

§ 12

Członkami Stowarzyszenia są:

1. Członkowie założyciele – podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

2. Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stale miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską,

3. Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pisemnie pomoc materialną lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

4. Członkowie honorowi – nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia i jego idei.

 

§ 13

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

 

§ 14

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w §12 niniejszego Statutu.

2. Tytuł członka honorowego, stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

 

§ 15

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

a. czynne i bierne prawo wyborcze;

b. prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia;

c. prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia;

d. prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

e. prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie;

f. prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej;

g. prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

h. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skreślenia lub wykluczenia z Stowarzyszenia otrzymanego w formie pisemnej

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia;

b. dbać o jego dobre imię;

c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

d. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

e. terminowo opłacać składki członkowskie;

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§ 16

1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:

a. śmierci członka;

b. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia;

c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia;

d. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie/wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

a. niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;

b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

c. nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

d. działania na szkodę Stowarzyszenia;

e. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu;

4. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty skreślenia lub wykluczenia z Stowarzyszenia otrzymanego w formie pisemnej.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

2. Władze Stowarzyszenia określone w ust. 1 litery b-c wybierane są przez Walne Zebranie Członków stanowiące najwyższą władzę Stowarzyszenia.

3. Prezes Zarządu jest wybierany spośród Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 18

Kadencja władz Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 19

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków/kworum,

2. W razie braku kworum określonego w pkt 1 § 19 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków zwykłą większością głosów.

 

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

1. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone,

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

a. uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

b. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

d. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

g. powołanie Biura Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

i. ustalanie wysokości składek członkowskich,

j. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,

k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,

m. przyjęcie podstaw zastępczego rodzicielstwa i innych zasad, wynikających z celów i zadań statutowych,

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

10. Odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

11. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego ich wyboru – ilości kadencji.

 

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia – jest organem wykonawczym, a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

c. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

d. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

e. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

f. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób:

a. Prezesa

b. 4 członków – Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członka Zarządu. Funkcje w Zarządzie członkowie Zarządu przydzielają ze swego grona.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu, w ciągu siedmiu dni od dnia wyboru.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

6. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu,

7. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.

8. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy — mandat członka Zarządu wygasa. Skład osobowy Zarządu w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

10. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 

§ 22

Komisja Rewizyjna – jest organem sprawującym kontrolę wewnętrzną działalności Stowarzyszenia.

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

b. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

c. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d. nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia.

 

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

b. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

c. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy — mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

 

 Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 23

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. dotacje,

c. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

d. dochody z ofiarności publicznej,

e. inne dochody

2. Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na prowadzenie jego statutowej działalności.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.

5. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

6. Zakazuje się przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

7. Zakazuje się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego;

8. Zakazuje się zakupu towaru lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 24

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

a. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i kworum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Zarząd Stowarzyszenia.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, względnie Wiceprezes i Sekretarz. Pisma i dokumenty w kwestiach finansowych dodatkowo podpisuje Skarbnik.

2. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

3. Statut wchodzi w życie po jego uprawomocnieniu się z chwilą dokonania rejestracji Stowarzyszenia,

4. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 26

Statut został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 21 lipca 2015r.

Przewiń na górę